August 22, 2017

Những Điều Kiện Để Nợ Xấu Vẫn Có Thể Vay Vốn Ngân Hàng

Trước giờ vẫn thường có quan niện là nợ xấu thì không vay được tiền ngân hàng. Nhưng thực tế có tới 5 nhóm nợ xấu khác nhau và khi thõa mãn điều kiện thì nợ xấu vẫn ó thể vay tiền ngân hàng được. Nợ xấu được lưu trong lịch sử tín dụng của bạn tại trung tâm tín dụng. Sẽ bao gồm dữ liệu tín dụng của bạn tại tất cả các ngân hàng và tổ chức tài chính. Trước tiên bạn cần hiểu về 5 nhóm nợ xấu ngân hàng.


no-xau-ngan-hang


Nhóm 1: Dư nợ đủ tiêu chuẩn. Gồm:

• Các khoản nợ trong hạn;
• Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày.
Nếu khách hàng trả chậm từ 1 đến 10 ngày sẽ bị tính phí phạt trễ hạn tùy theo quy định của các tổ chức tài chính, thông thường là 150% tiền lãi.

Nhóm 2: Dư nợ cần chú ý. Nhóm này là những khách hàng có:

• Các khoản nợ quá hạn từ 10 đến 90 ngày.
• Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu.

Nhóm 3: Dư nợ dưới tiêu chuẩn.

• Là các khoản nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày.
• Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu.
• Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng

Nhóm 4: Dư nợ có nghi ngờ.

• Là các khoản nợ quá hạn từ 180 đến 360 ngày.
• Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;
• Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.

Nhóm 5: Dư nợ có khả năng mất vốn.

• Là các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày.
• Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;
• Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;
• Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn.Điều Kiện Vay Tín Chấp Ngân Hàng Khi Có Nợ Xấu:

- Không có lịch sử nợ nhóm 2 tại thời điểm hiện tại và trong vòng 12 tháng gần nhất.
+ Trừ trường hợp bạn có lịch sử nợ nhóm 2 dưới 30 ngày tại ngân hàng
+ Trừ trường hợp bạn có lịch sử nợ nhóm 2 với số tiền nhỏ hơn 1 triệu tại các tổ chức tín dụng khác.
- Không có lịch sử nợ nhóm 3 trong vòng 03 năm gần nhất.
- Không có nợ nhóm 2 tại thời điểm hiện tại

Như vậy bạn cần lưu ý các khoản nợ của mình, Nếu để xảy ra nợ xấu nhóm 3 thì phải qua 3 năm bạn mới có thể vay được. Không được để khoản nợ quá 90 ngày.